Poslovne rešitve

  Klimaj d.o.o.
  Podbevškova 15
  8000 Novo mesto

  040 830 500

  Eko sklad subvencije

  AKTUALNA VLOGA: JAVNI POZIV 99SUB-OB22

  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

  Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do I, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

  UKREPI, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

  A– vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

  B– vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

  C– vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

  D– zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,

  E– vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,

  F– toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

  G– toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,

  H– toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,

  I–  vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.